1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Share

“Türkiye’de Enerji ve Kalkınma" Sempozyumu

26 Nisan 2006 tarihinde, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş kampüsünde TASAM tarafından düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. M. Hilmi Güler başta olmak üzere birçok akademisyenin katıldığı “Türkiye’de Enerji ve Kalkınma” Sempozyumu gerçekleştirilmiş, ardından TASAM Yayınları tarafından sempozyum kitabı hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

Günümüzde sıkça işittiğimiz “sürdürülebilir kalkınma” deyimi, 90’lı yıllarda belirginleşen ve zaman içinde önem kazanan yeni bir kavramı ifade etmektedir. Bu kavram, ekonomik, çevresel ve sosyal refah olmak üzere üç boyutta sürdürülebilirliği kapsamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, birbirini tamamlar nitelikte olan bu farklı boyutlar arasındaki ilişkiyi ve bunlar arasında denge kurma zorunluluğunu ifade etmektedir. Çağımızın en önemli problemlerinden birisi enerji ihtiyacının bu dengeyi koruyacak şekilde karşılanmasıdır. Bu nedenle, enerji arz güvenliğinin sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın en önemli koşulunu oluşturmaktadır.

Enerji arz güvenliğini uzun dönemde teminat altına almanın en önemli yöntemlerinden birisi, çeşitliliğin sağlanmasıdır. Enerji arzında çeşitliliğin sağlanması, enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin yanı sıra arz mekanizmalarının ve arzı sağlayan ülkelerin çeşitlendirilmesi olmak üzere bir kaç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, jeopolitik unsurları da göz ardı etmeksizin Türkiye’nin özgün koşullarına en uygun enerji kalkınma stratejisinin oluşturulması gerekmektedir. Enerjinin teknolojik, ekonomik ve ekolojik yönlerinin dikkate alınmasına ve güvenliğin bir unsuru olarak enerji politikalarının incelenmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

enerji_kalkinma

Enerji ve kalkınma konulu sempozyumun amacı, enerji kullanımı konusunda Dünya’daki son durumu ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimleri, literatürde yer alan çalışmalar ışığında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerjinin sunumu ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dâhil bütün boyutlarıyla ele almak; Türkiye’de alternatif enerji üretiminin önemine dikkat çekmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak olmuştur. Bu kapsamda; enerjinin teknolojik, ekonomik ve ekolojik yönleri incelenmiştir.

Enerji ve kalkınma konulu sempozyumun icrası ile burada belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki hedeflere ulaşılması yönünde,

• Dünyada enerji kullanımını ve buna bağlı teknolojik gelişimini incelenmiş,

Türkiye’nin kalkınma hedefleri belirlenmiş,

• Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’deki enerji kaynaklarının öncelikleri tanımlanmış,

Türkiye’nin alternatif enerji üretim potansiyeli tanımlamış,

Enerji kalkınma stratejisi irdelenmiş,

Türkiye’de enerji sektöründeki özelleştirme politikaları ve etkileri değerlendirilmiş,

Türkiye’de enerji sektöründe teknoloji transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde yapılmasına yönelik öneriler geliştirilmiş,

• Uluslararası anlaşmalar (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü) bağlamında Türkiye’nin enerji politikaları değerlendirilmiş,

Enerji ve güvenlik politikaları ele alınmıştır.

dinleyici

Sempozyum Programı

Açılış Konuşmaları


Dr. M. Hilmi Güler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Süleyman Şensoy

TASAM Başkanı

 

Enver Yücel

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Prof. Dr. Süheyl Batum

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Haluk Karadoğan

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

konusmaci

Birinci Oturum

Dünyada Enerji Politikaları

 

Prof. Dr. Şenay Yalçın

Bahçeşehir Üniversitesi

Dünyada Enerji

 

Prof. Dr. Abdurrahman Satman

İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü

Dünyada Enerji Kaynakları

 

Süreyya Yücel Özden

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı

Küreselleşme Ekseninde

Dünyada Enerji Politikaları Ve Geleceğe Yönelik Perspektifler

 

Yusuf Günay

EPDK Başkanı

Türkiye’de Enerji Sektöründe Yeniden Yapılanma;

Yasalara, Yönetmeliklere İlişkin Değerlendirmeler

ve Sorunlara Çözüm Önerileri


Doç. Dr. Bülent Aras

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM

Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitik

 

Yrd. Doç. Dr. Haluk Görgün

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dünyada Hidrojen Enerjisi Çalışmaları

 

İkinci Oturum

Türkiye’de Enerji Politikaları

 

Doç. Dr. Adem Şahin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçerisinde Enerjinin Yeri ve Önemi

 

Doç. Dr. Sami Demirbilek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

Türkiye’nin Enerji Politikası

 

Prof. Dr. Ferruh Ertürk

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM

Türkiye’nin Alternatif Enerji Üretim İmkânları Ve Fırsatları

 

Prof. Dr. Sümer Şahin

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dünya’da ve Bölgede, Alternatif Enerji Kaynakları İçinde

Nükleer Enerjinin Yeri ve Önemi

 

Dr. Osman Demirci

Özeleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı

Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

 

Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM

Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri

 

Doç. Dr. Veysel Ulusoy

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM

Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi: Bir Ekonometrik Uygulama

 

Prof. Dr. M. Oktay Alnıak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Milli Güvenliğin Bir Unsuru Olarak Enerji Politikalarının İncelenmesi

konusmacilar2

 

Dokümanlar

FacebookTwitter